Số lượng hợp tác xã
Tiêu chuẩn thực hành sản xuất
Bộ máy quản lý
Doanh thu của hợp tác xã (triệu đồng)